Опубліковано: 21.03.2022

Оновлено: 09.06.2022

Значна частка сучасного міжнародного бізнесу складається з операцій між підрозділами транснаціональних корпорацій. У своїй підприємницькій діяльності ці корпорації постійно шукають способи знизити податкове навантаження. Щоб оптимізувати оподаткування, багато компаній вдаються до трансфертного утворення (ТЦУ).

Сьогодні, у зв’язку з великими глобалізаційними процесами та зростанням кількості міжнародних корпорацій, інтерес до цього питання став досить відчутним, у тому числі й в Україні, де трансфертне ціноутворення стало особливо актуальним в останні роки. Вплинули на це й нововведення в Податковому Кодексі.

Трансфертне ціноутворення в Україні регулюється статтею №39 НК і позначається, як система, у рамках якої визначається «справедлива» ціна послуг і товарів, вартість інших об’єктів договірних відносин в контрольованих операціях, які визнаються таким податковим законодавством. Часто це можуть бути ціни, за якими юридичні особи однієї міжнародної корпорації укладають між собою договори.

Зміст:

 

Що таке трансфертне ціноутворення?

Аби дати повне та чітке визначення поняттю “трансфертне ціноутворення”, необхідно спочатку встановити, що таке “трансфертна ціна”.

Отже, трансфертна ціна – це вартість, яка визначається під час господарських операцій між пов’язаними особами (компаніями, членами однієї групи), а також при операціях з суб’єктами низькоподаткових юрисдикцій і компаніями неплатниками податку на прибуток (корпоративного податку) у країні їх реєстрації (підприємства організаційно-правової форми з “особливим” податковим статусом). 

Також трансфертне ціноутворення (ТЦУ) – це діяльність, яка спрямована на встановлення відповідності даної вартості ринкових умов. Останнім часом у зв’язку зі швидким розвитком економічних процесів і збільшенням чисельності міжнародних корпорацій питання про ТЦУ стало більш актуальним. Це стосується як міжнародної сфери в цілому, так і України зокрема. 

Трансфертне ціноутворення в Україні регулюється національним законодавством і має свої особливі правила та вимоги. Зокрема, стаття 39 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлює визначення таких правил. Таким чином, згідно із законодавством трансфертне ціноутворення – це певна система, за допомогою якої можливо встановити справедливу вартість товарів і послуг або ж вартість інших об’єктів, які визначаються ПКУ як об’єкти контрольованих операцій.

Що таке ТЦУ.

Критерії

Податковий кодекс України встановлює певні критерії, за якими можна визначити, чи є операція контрольованою з метою ТЦУ чи ні. Усі ці критерії можна згрупувати за окремими ознаками та виділити 4 основні групи, а саме:

 1. Суб’єктний склад.
 2. Вид господарської операції.
 3. Обсяг операції (вартісні ознаки з окремим контрагентом).
 4. Обсяг доходу від діяльності компанії, який вказується в бухгалтерському обліку.

Перший критерій (суб’єктивний склад) докладно описаний у підпункті 39.2.1.1 Податкового кодексу України. Першою та головною ознакою є діяльність, яка здійснюється з пов’язаними особами.

Друга ознака першого (суб’єктного) критерію – це наявність господарських операцій, які здійснюються з нерезидентами за допомогою комісіонера або посередника. Тобто під цим визначенням розуміють операції, спрямовані на купівлю або продаж товарів, робіт або послуг за допомогою нерезидента комісіонера.

Говорячи про третю групу суб’єктного складу, необхідно відзначити, що існує особливий список держав, які повністю відповідають вимогам, закріпленим у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України. Даний перелік країн був затверджений Постановою №1045. Однак існує ще один перелік, який закріплений у підпункті 39.2.1.1 Податкового кодексу України. Згідно з ним визначають контрагентів, які мають особливу організаційно-правову форму, що вказує на те, що контрагенти мають права не сплачувати податок на дохід або корпоративний податок. Перелік усіх організаційно-правових форм закріплений у Постанові №480.

Існує також і четверта група суб’єктивного складу. Відносно вона вважається нововведенням, оскільки ці норми з’явилися 1 січня 2018 року. Дана група – це господарські операції, які здійснюються між постійним представництвом і материнським підприємством. Крім того, 1 січня 2019 року було додано нове уточнення, яке стосується даних операцій. Таким чином, до цієї групи відносяться не тільки господарські операції, але й внутрішні господарські розрахунки.

Трансфертні ціни та методи їх визначення

Трансфертна ціна – це вартість, яка встановлюється на товари або послуги, вироблені всередині транснаціональних корпорацій, або між залежними компаніями, або між підрозділами одного підприємства. Для перевірки відповідності операцій між вищеназваними структурами ринкових умов уповноважені органи використовують у своїй роботі певні методи, а саме:

 1. Метод порівняльних ринкових цін..
  Даний спосіб вважається пріоритетним, що має на меті встановлення відповідності цін, які застосовуються в угодах – особливо для “сировинних” товарів (їх перелік встановлено Постановою КМУ №1221 від 09.12.2020 р.).
 2. Метод ціни перепродажу.
  Він використовується, коли необхідно встановити відповідність між ціною угоди придбання товару та ринковими цінами. У такому випадку мова йде про умови угод, які встановлюються при імпорті товару та щодо цін його майбутнього перепродажу без будь-якої переробки такого товару.
 3. Метод “витрати плюс”.
  Передбачає встановлення відповідності між ціною в угоді реалізації товару та ринковими цінами. Однією з головних умов є зіставлення рентабельності витрат однієї зі сторін угоди експорту товару.
 4. Метод чистого прибутку.
  Даний спосіб полягає в тому, що до уваги береться рентабельність в умовах контрольованих операцій, яка зіставляється з рентабельністю діяльності компаній (конкурентів), що порівнюються, які функціонують в ідентичному / суміжному ринковому сегменті. Залежно від виду контрольованих операцій, Метод чистого прибутку дозволяє використовувати різні розрахункові показники: Чиста рентабельність, Чиста рентабельність витрат, Рентабельність операційних витрат, Рентабельність активів, Рентабельність капіталу.
 5. Метод поділу прибутку.
  У даному випадку відбувається аналіз розподілу вигоди за результатами контрольованої операції між її сторонами. Спосіб може бути використаний в угодах по давальницькій переробці сировини і т.д.

Трансфертні ціни.

Принцип витягнутої руки

Що таке принцип “витягнутої руки”? Це певне правило, яке передбачає, що вартість угоди між пов’язаними сторонами повинні відображати умови, що мають місце в операціях між незалежними компаніями (ринковим умовам).

Якщо говорити простіше, то головна думка цього принципу – порівняти контрольовані та неконтрольовані операції, спираючись на критерій податкових вигод, а також проаналізувати всі переваги та недоліки, які вони створюють.

ТЦУ та контрольовані угоди

Певні операції, які виконуються між суб’єктами господарювання, контролюються уповноваженими податковими органами. Такі операції мають визначення “контрольовані“. До даної категорії відносяться всі операції господарського характеру, за підсумками яких може відбуватися або завищення витрат, або заниження доходів, а це так само веде до заниження прибутку та податку на такий прибуток. Отже, відповідно до Податкового кодексу України (а саме підпунктом 39.2.1.7), операція вважається контрольованою, коли відповідає наступним двом критеріям:

 1. Загальний дохід платника податку на прибуток за річний звітний період більше, ніж 150 млн грн.
 2. Розмір операції платника податку на прибуток з кожним окремим контрагентом за річний звітний період більше, ніж 10 млн грн.

У підпункті 39.2.1.4 Податкового кодексу України закріплено невинятковий список можливих контрольованих операцій. Так, до них відносяться:

 • операції з такою продукцією, як сировина або готові товари (відбувається експорт або імпорт);
 • операції, які полягають у наданні або придбанні певних послуг;
 • операції, об’єктом яких виступають нематеріальні активи або об’єкти інтелектуальної власності;
 • операції фінансового характеру (наприклад, лізинг, інвестиції, кредити і т.д.);
 • угоди купівлі-продажу, об’єктами яких можуть бути корпоративні права, цінні папери, інвестиції, матеріальні та нематеріальні активи;
 • операції нерезидента з його постійним представництвом (резидентом України);
 • операції передачі резидентом України нерезиденту функцій, активів, ризиків, у результаті яких на “неринкових умовах” зменшуються доходи (фінансовий результат) такого резидента.

Розберемо деякі конкретні приклади контрольованих операцій.

Кредит, отриманий від нерезидента. У цьому випадку розмір кредиту не береться до уваги під час встановлення вартісного критерію. Однак відсоткова ставка (тобто розмір відсотків) впливає на формування витрат резидента. Таким чином, цей фактор відіграє роль під час здійснення оподаткування податком на прибуток.

Експорт продукції нерезиденту, який пов’язаний з резидентом. Бувають ситуації, коли вартість на реалізовані товари значно нижча ринкових цін, відповідно це відбивається на прибутку резидента (його заниженні). Також це враховується під час оподаткування прибутку – недоотримання бюджетом України податку на прибуток.

Хто підпадає під ТЦУ?

Насамперед, коли ви зіткнетеся з Документацією з трансфертного ціноутворення, вам необхідно буде визначити: за яких умов потрібно її надавати і для яких саме операцій з нерезидентами готувати.

Надавати Документацію з трансфертного ціноутворення вам буде потрібно при запиті податковою службою. ТЦУ-документація – це пакет матеріалів, який формується за операціями, визначеними як “контрольовані”. Порядок визначення контрольованих операцій ми надали вище.

Однак це не всі вимоги для подачі ТЦУ-документації. Якщо ваші операції не є контрольованими, але підпадають під визначення п. П. 140.5.4-140.5.6 ПКУ, ви однаково будете зобов’язані подати Документацію на запит податкової інспекції. Під таке визначення підпадають операції імпорту, а з 23 травня 2020 року і – експорту з наступними контрагентами:

 • З країн, віднесених до Низькоподаткової юрисдикції. Даний перелік країн був затверджений Постановою №1045.
 • З країн, в яких здійснено реєстрацію за особливою організаційно-правовою формою, яка вказує на те, що контрагенти мають право не сплачувати податок на дохід або корпоративний податок. Перелік всіх організаційно-правових форм закріплений у Постанові №480.

Якщо необхідність подачі Документації з трансфертного ціноутворення для вашої компанії все ж законодавчо підтверджена – чи за визначенням “контрольованих” операцій або відповідно до п. П. 140.5.4 – 140.5.6 ПКУ, тоді слід детально розібратися в нормах Податкового кодексу України, які регулюють дану процедуру. При цьому правильним рішенням буде звернутися за допомогою до професійних експертів, які допоможуть з підготовкою та нададуть відповідну консультацію.

Методи трансфертного ціноутворення

Існують методи трансфертного ціноутворення, за допомогою яких необхідно перевірити, чи відповідають контрольовані операції принципу “витягнутої руки”. Такі методи визначені в міжнародних нормативних документах (Настанови ОЕСР) і закріплені в українському законодавстві (Податковий кодекс України).

Важливо! Національне законодавство встановило певну ієрархію при виборі методу, що відповідає міжнародним нормам. Що це означає? Використання Методів ТЦУ закріплено в суворій пріоритетності. Для того щоб перевірити відповідність принципу “витягнутої руки”, спочатку необхідно скористатися першим методом (Метод порівняльної неконтрольованої ціни). Якщо ж з певних причин цей спосіб неможливо реалізувати, тоді застосовується другий і так далі.

Отже, дана ієрархія має такий вигляд:

 1. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (згідно з цим способом, вартість на товари та послуги визначається, виходячи з цін на аналогічні об’єкти).
 2. Метод ціни перепродажу (вартість ґрунтується на сумі первісної ціни, надбавки на товари або послуги та витрат, які потрібні були для того, щоб реалізувати об’єкти).
 3. Метод “витрати плюс” (до уваги береться собівартість товару або послуги та націнка, яку встановлюють на подібні об’єкти).
 4. Метод чистого доходу (аналізується рентабельність подібних операцій між незалежними підприємствами).
 5. Метод розподілу доходів (враховується фактор, який вважає в поділі вигоди між сторонами угоди).

Читайте детальніше про те, як вибрати метод ТЦУ >

Документація з ТЦУ

Документації з трансфертного ціноутворення – це певний пакет матеріалів, які отримують експерти в результаті аналізу в сфері міжнародного оподаткування. Дані документи характеризують діяльність компанії, яка пов’язана з контрольованими операціями, умови контрольованих операцій, обставини, за яких умови (домовленості) були досягнуті (ринкову кон’юнктуру) і т.д.

Згідно з українським законодавством, Документація з трансфертного ціноутворення повинна бути подана до контролюючих органів на їх запит у встановлений термін, з дати отримання такого запиту. Усі необхідні матеріали можуть бути підготовлені або самостійно підприємством (формується група фахівців у сфері оподаткування, фінансів, юриспруденції, маркетингу, ціноутворення), або професійними експертами, чия діяльність пов’язана з міжнародним оподаткуванням і трансфертним ціноутворенням зокрема.

Підготовка необхідного пакету документів – це складання бенч-маркінга, аналіз та виклад договірних умов, дослідження первинної документації, оформлення матеріалів на основі інформації з міжнародних баз і т.д.

Читайте детальніше про Документацію з ТЦУ >

Трирівнева документація з ТЦУ

Закон України №466 встановлює необхідність контролю за трансфертним ціноутворенням і щодо прибутку українських груп компаній, отриманого за кордоном. При цьому використовується трирівнева система аналітичних і звітних даних. Зазначена система має на увазі підготовку глобальної документації з ТЦУ. Що це таке?

В основі глобальної документації з ТЦУ передбачається підготовка майстер-файлу. Це сукупність окремих документів, які оформляються у вільній формі й охоплюють такі дані:

 1. Систему організації МГК (міжнародної групи компаній) і держави, де члени можуть вільно виконувати свою діяльність.
 2. Дані про діяльність МГК.
 3. Інформацію про нематеріальні активи, які безпосередньо брали участь у діяльності МГК.
 4. Інформацію про фінансові операції МГК.
 5. Актуальний економічний звіт МГК.
 6. Дані про наявні односторонні угоди, які укладалися між членами МГК.

Читайте детальніше про трирівневу документацію з ТЦУ >

Приклад Документації

Розглянемо один з реальних кейсів, який був виконаний нашими експертами.

Клієнтом була фармацевтична корпорація. Вона була виробником і експортером лікарських препаратів для власних підприємства, які перебували в Європі й Азії.

Перед експертом було поставлено завдання підготувати Документацію з метою підтвердження відповідності принципу “витягнутої руки” в операціях, які були спрямовані на експорт товарів до держав, які перебувають в списку “низькоподаткових юрисдикцій”.

Також були встановлені конкретні терміни виконання роботи, а саме з 10 червня 2019 року по 8 серпня 2019 року.

Експерт підготував необхідну Документацію, дотримуючись всіх рекомендацій ОЕСР. Для цього був використаний комбінований підхід, який ґрунтувався на методі порівняльної контрольованої вартості та методі чистого прибутку.

Як результат – фахівець довів відповідність умов контрольованих операцій за принципом “витягнутої руки”.

Звіт про трансфертне ціноутворення

Що таке звіт про трансфертне ціноутворення? Насамперед це підсумкова інформація про контрольовані операції. І більш правильно, згідно з чинним законодавством, називати його Звіт про контрольовані операції.

Підготовка звіту про контрольовані операції складається з:

 • встановлення всіх здійснених контрольованих операцій з нерезидентом;
 • підготовки та оформлення самого документа (звіту);
 • надання рекомендацій щодо здійснення процедури автоматизації, яка має на увазі систематизацію всієї інформації, а також її угруповання (застосовується при великих масивах однотипної інформації).

Отже, хто ж повинен надавати звіт про контрольовані операції? Насамперед ті платники податку на прибуток, які у звітному році здійснювали контрольовані операції та мали загальний сукупний дохід за рік понад 150 млн. грн. Що таке контрольовані операції, їх критерії та вимоги ми описали вище.

Звіт про контрольовані операції повинен подаватися в певний термін за відповідний звітний період.

Важливо! За неподання або несвоєчасне подання звіту українське законодавство встановлює штрафні санкції. Крім того, може бути призначена додаткова перевірка з трансфертного ціноутворення. 

Оформлення звіту про контрольовані операції вимагає спеціальних знань і практичного досвіду у сфері ТЦУ. Тому, якщо у вас виникають сумніви щодо якості виконаної роботи, зверніться за допомогою до експертів, які зможуть надати вам консультацію та професійно здійснити підготовку Документації.

Звітність по трансфертному ціноутворенню.

Економічна сутність у сфері ТЦУ

Концепція перевалювання сутності над формою – це певний спосіб до визначення конкретних фактів, що відбулися в господарських операціях. Під час такого способу бухгалтер, виконуючи свою роботу та приймаючи певні рішення, зобов’язаний спиратися на економічну сутність (тобто зміст) наявного факту, і в жодному разі не на юридичну форму, якщо вона суперечить економічній суті. Якщо виникає проблема невідповідності між економічною сутністю та юридичною формою, то перевага віддається першому фактору.

Зазначений вище принцип “впроваджений” і в податкове законодавство: 1 січня 2019 року набрав чинності Закон України № 2628, згідно з яким до Податкового кодексу був імплементований принцип перевалювання.

Підпункти 39.2.2.4 і 39.2.2.9 – 39.2.2.11 статті 39 Податкового кодексу України було розширено новими абзацами, в яких закріпили норми, що регулюють застосування концепції перевалювання сутності при здійсненні контрольованих операцій. Так було встановлено, що будь-які показники контрольованої операції, які здійснюються з метою ТЦУ, вважаються згідно з умовами економічної сутності цієї операції, а також відповідно до наявних дій учасників операцій умовами й обставинами її втілення.

Крім того, зміни були внесені до ПКУ відповідно до Закону України № 466. Так були посилені норми, згідно з якими встановлення ризиків, які беруть на себе учасники контрольованої операції, повинно відбуватися з урахуванням таких вимог:

 • обсяг і зміст важливих економічних ризиків, які беруть на себе учасники операції, спираючись на умови укладеного договору;
 • встановлення фактичних дій з боку учасників операції, які відбуваються під час контролю за важливими економічними ризиками, а також встановлення необхідної відповідності між фактичними діями учасників і вимогами взяття ризиків.

Ці нововведення збільшують можливості контролюючих органів у питанні фіскальної кваліфікації господарських операцій. За допомогою ретельного аналізу всіх ризиків, інспектори податкової служби матимуть змогу встановити необхідну кваліфікацію, спираючись на економічну сутність і фактичні дії учасників. Натомість це може призводити до донарахування зобов’язань з податку на прибуток.

Економічна сутність в ТЦУ. 

Судова практика у сфері ТЦУ

В українському законодавстві існує норма, згідно з якою в разі неможливості аргументувати певне питання по національному закону, може використовуватися світова судова практика. Отже, розглянемо кілька рішень.

У червні 2020 року Верховний суд Данії прийняв деякі питання, які пов’язані з нарахуванням ставки роялті. Ситуація була наступною. Підприємство-резидент Данії, яке було учасником МГК, визначило ставку роялті таким чином, що це приносило користь материнській компанії в Швейцарії. Однак діяльність датської організації мала збиткові показники.

Для того щоб підтвердити контрольовані операції і встановити об’єктивну (ринкову) ставку роялті, платник податків провів порівняльний аналіз, застосовуючи зіставлення типових ліцензійних угод інших незалежних компаній.

Також після проведення спеціальної перевірки контролюючим органом було прийнято рішення, що такий метод був недостатньо аргументований та здійснювався з певними порушеннями. Після цього податкові інспектори власними силами провели аналіз окремих питань з ТЦУ, застосовуючи для цього метод чистого прибутку.

Платника податків не влаштували такі висновки, і він звернувся до Верховного суду Данії, який постановив:

 • метод, який був застосований платником податків, –  аргументований і відповідав всім вимогам законодавства;
 • уповноважені податкові органи під час проведення перевірки застосували неточний і необгрунтований підхід.

Також суд постановив, що уповноважений орган належним чином ніяк не аргументував, що визначена платником податків ставка роялті не відповідає принципу “витягнутої руки”. Отже, контролюючі органи не мали права змінювати метод аналізу для підтвердження витрат, пов’язаних з виплатою роялті.

Читайте детальніше про судову практику в сфері ТЦУ >

ТЦУ судова практика.

Зміни в 2022 році

На початку 2021 року було прийнято Закон України, згідно з яким були прийняті зміни в Податковому кодексі України, що вплинуло на сферу трансфертного ціноутворення.

Важливою була зміна формулювання об’єкта аналізу для пріоритетного використання Методу порівняльної неконтрольованої ціни. А саме – визначення “біржові товари” змінилося на “сировинні товари”. Ще одним нововведенням є розширення підпункту 39.4.6 статті 39 Податкового кодексу України. Згідно з цими змінами, Документація з трансфертного ціноутворення повинна додатково містити такі дані:

 • про фізичних осіб, які виступають як бенефіціари платника податків;
 • ланцюжок поставки з розкриттям формування вартості в умовах контрольованих операцій;
 • інформацію щодо ділової мети контрольованих операцій;
 • якщо платник податків є членом міжнародної групи компаній, тоді також необхідно подавати копії документів, в яких регулюються питання про ціноутворення і вцілому вказувати в Документації дані, що розкривають структуру такої групи, напрямки функціонування її учасників, ідентифікацію головного офісу групи;
 • копії аудиторських висновків, якщо ваша компанія підпадала під обов’язковий аудит підтвердження фінансової звітності за відповідний звітний період.

Також у підпункті 39.4.7 статті 39 ПКУ зазначено, хто ж зобов’язаний подавати глобальну документацію з питань трансфертного ціноутворення. Згідно з цією нормою, обов’язок покладається на платника податків, який є одним з членів міжнародної групи компаній. При цьому існує одна вимога, яка полягає в тому, що загальний дохід МГК повинен прирівнюватись або бути більше, ніж 50 млн євро.

Читайте детальніше про зміни в 2022 році >

Штрафи ТЦУ в 2022 році

Законодавчі зміни, які були внесені до Податкового кодексу України на початку 2021 року суттєво не змінили діючу раніше систему штрафів у сфері трансфертного ціноутворення. Таким чином, сьогодні можуть бути виписані штрафи за такі дії (або бездіяльності) у сфері ТЦУ:

 • неподання звіту про контрольовані операції;
 • нездійснення декларування контрольованих операцій;
 • подача звіту про контрольовані операції не в строк;
 • здійснення декларування контрольованих операцій після встановленого терміну;
 • неподання Документації з трансфертного ціноутворення;
 • подача Документації з трансфертного ціноутворення не в строк;
 • неподання звіту або Документації з питань трансфертного ціноутворення після завершення періоду оплати штрафів так званої “першої групи”;
 • порушення правил і вимог, які закріплені в принципі “витягнутої руки”.

Читайте детальніше про штрафи ТЦУ в 2022 році >

Штрафи ТЦУ 2021.

Список країн для трансфертного ціноутворення 2022

Список держав, операції з резидентами яких є підставою для податкового контролю у сфері трансфертного ціноутворення в Україні, зазначений у спеціальному Переліку Кабінету Міністрів України. Даний перелік країн був затверджений Постановою №1045.

Правила щодо контролю за ТЦУ під час воєнного стану

Запроваджені нові правила щодо здійснення податкових грошових зобов’язань, а саме:

 • У випадку, коли немає можливості у встановлений термін реалізувати податковий обов’язок, відповідальність не наставатиме за умови, що обов’язок буде виконаний протягом 6 місяців з моменту закінчення воєнного стану.
 • У випадку, коли є можливість у встановлений термін реалізувати податковий обов’язок, але термін здійснення цих зобов’язань закінчився у проміжку з 24 лютого до 26 травня цього року, тоді відповідальність не настає. При цьому необхідно зареєструвати всі податкові накладні та розрахунки до 15 липня, подати звітність — до 20 липня, а сплатити податки — до 31 липня 2022 року.
 • У випадку, коли не було можливості своєчасно реалізувати податкові зобов’язання, термін здійснення яких встановлений після 24 лютого, а згодом така можливість з’явилася, тоді відповідальність не наступатиме за умови здійснення всіх зобов’язань протягом 60 днів з першого дня місяця, що йде наступним після місяця, коли така можливість відновилася.

Важливо! Можливість чи неможливість реалізації податкових зобов’язань буде встановлюватися за спеціальною процедурою, що має бути затверджена Міністерством фінансів України.

Також прийнято рішення, що податкові перевірки з боку контролюючих органів не будуть розпочинатися. Якщо ж така перевірка розпочалася до ведення активних бойових дій на території України та не була закінчена, то вона зупиняється.

Звертаємо вашу увагу на те, що наразі під час оформлення звітності з ТЦУ існує одна особливість — після закінчення воєнного стану платники податків, які добровільно перейшли до системи оподаткування за ставкою у 2%, звільняються від такої можливості й автоматично повертаються до системи оподаткування, за якою сплачували податки до переходу.

Докладніше про нові зміни щодо контролю за ТЦУ під час воєнного стану.

Проблеми в ТЦУ

Очікується, що найближчим часом податкові служби посилять контроль за трансфертним ціноутворенням. Але ризикыв у цій галузі для вашої компанії цілком можливо запобігти. Досить знати ознаки цих ризиків з метою оподаткування. Щоб податківці рідше цікавилися бізнес-діяльністю, при заповненні звітності намагайтеся уникати таких помилок:

 1. Подавати вчасно Звіт про контрольовані операції – готувати його правильно, без подальшої подачі уточнень до даного Звіту: подача уточнень підвищує “категорію” ризиковості ТЦУ-звітності вашої компанії при аналізі податковою службою.
 2. Фінансова звітність, Декларація з податку на прибуток вашої компанії не повинна бути збитковою. “Збиткові” платники податків – окрема “категорія” ТЦУ-ризиків, що визначається податковим інспектором.
 3. Для “сировинних” товарів повинен застосовуватися Метод порівняльної неконтрольованої ціни – у Звіті про контрольовані операції вказується код методу “301”.
 4. Рентабельність операцій, зазначена в Звіті про контрольовані операції, у разі застосування методів ТЦУ з аналізу прибутковості (Метод ціни перепродажу, Метод “витрати плюс”, Метод чистого прибутку, Метод розподілу прибутку) не повинна бути нижчою за ринкову й т.д.

Які існують ризики в ТЦУ?

Остерігайтеся ситуації, коли ви щорічно вносите гроші за внутрішньогрупові послуги, але не підтверджуєте їх.

У 2019 році до правил ТЦУ додали пункт, що описує принцип превалювання сутності над формою. Це означає, що під час перевірки ТЦУ контролюючі служби мають право проігнорувати текст договору та покладатися на своє сприйняття суті операції, яка передбачає надання внутрішньогрупових послуг.

Якщо угода складається з 4-5 сторінок, а документальні докази того, що послуга отримана, відсутні, податківці припускають, що це фіктивні послуги або такі, що не можуть бути оцінені в вартість, зазначену в договорі. А значить, витрати на їх придбання мають бути суттєво знижені або – взагалі прирівнюватися до нуля.

Цікаво, що подібна зміна в законі – рекомендація плану BEPS, що знаходить відображення раніше і в Рекомендаціях ОЕСР.

Трансфертне ціноутворення та збитки

Насторожити співробітників податкової служби може збиткова діяльність платника податку за наслідками останніх кількох років.

Проблеми з бізнес-діяльністю починаються зі збитків, які підприємець ніяк не може подолати. На важливість даного показника вказують і положення ПК України. Відповідно до правил ТЦУ, проводячи економічний аналіз, що не дозволяє зіставляти фінансові показники підприємства-конкурента та вашої компанії, якщо у фінансовій звітності такого підприємства заявлені збитки більш, ніж за 2 роки (з 3-х аналізованих). Такі збитки називають системними. Це може означати, що:

 • компанія здійснює закупівлі товару або комплектуючих за завищеною ціною;
 • або реалізує свою продукцію дешево.

Тобто в цілому здійснює діяльність, що не відповідає ринковим умовам і закономірним бізнес-цілям (отримання прибутку).

Перевірки трансфертного ціноутворення

Перевірка трансфертного ціноутворення означає перевірку умов контрольованих операцій. Дана процедура виконується уповноваженими податковими органами, а також має свій певний порядок, особливості та вимоги.

Згідно з українським законодавством, а саме підпунктом 39.5.2 Податкового кодексу України, існує три підстави для здійснення перевірки, що здійснюються за певною процедурою, а саме:

 1. Згідно з підпунктом 39.5.1.2 Податкового кодексу України, відправлення відповідного листа платнику податків контролюючим органом. Подібний лист може бути відправлений, коли уповноважені органи виявили наявність здійснених контрольованих операцій, щодо яких платник податків не подав відповідний звіт.
 2. Здійснення моніторингу та за його результатами встановлення невідповідності (помилок або порушень) контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”. Ретельно перевіряйте свою документацію і стежте за тим, щоб контрольовані операції відповідали всім законодавчим вимогам та критеріям.
 3. Неподання або подання з порушеннями звітів про контрольовані операції або Документації з питань трансфертного ціноутворення. Згідно із законодавством, платник податків зобов’язаний вчасно подавати відповідні звіти. За таке порушення виписують не тільки штрафні санкції, а й можуть почати здійснення додаткових перевірок (комплексну податкову перевірку, перевірка порушень у сфері ЗЕД і т.д.).

Рекомендації ОЕСР з трансфертного ціноутворення

ОЕСР – це Організація економічного співробітництва та розвитку. Одним з напрямів її діяльності є регулювання питань з трансфертного ціноутворення.

Так, 11 лютого 2020 року дана організація опублікувала змінені рекомендації, які стосуються питань з трансфертного ціноутворення під час фінансових операцій. Даний документ був розроблений з метою пояснення особливостей деяких принципів і правил, а також для того, щоб боротися з розмиванням податкової бази в нових сферах бізнесу (ІТ-індустрія, Інтернет-маркетинг і т.д.).

У цілому Рекомендації ОЕСР складаються з 5 частин, які систематизовані по окремих питаннях. Таким чином, структура документа має наступний вигляд:

 1. Встановлення зв’язку з рекомендаціями, які знаходяться в частині D.1 Керівництва ОЕСР з питань трансфертного ціноутворення (їх ще називають принципами вірного визначення угод).
 2. Функції казначейства, які охоплюють певні угоди (наприклад, хеджування, кеш-пулінг).
 3. Гарантії.
 4. Страхування кептивного характеру.
 5. Норми доходів, які є безризиковими та скоригованими на ризики.

Також необхідно відзначити, що певні розділи Рекомендацій містять в собі принципи, яких необхідно дотримуватися для того, щоб здійснити успішну ідентифікацію фінансових угод з метою трансфертного ціноутворення.

Висновки експертів

Якщо підприємство імпортує або експортує продукцію “сировинного” типу, де фігурують пов’язані особи, низькоподаткові юрисдикції, нерезиденти-комісіонери, контрагенти зі “списку організаційно-правових форм” – можуть виникнути питання про відповідність умов таких операцій принципу “витягнутої руки”.

Список джерел інформації (раніше – “список товарних бірж”) затверджує Кабмін, як рекомендований, але не завжди зрозумілий платнику податків з позиції принципів їх застосування для ТЦУ-цілей. Також, якщо компанія не використовує методику порівняння цін, з огляду на біржові котирування, в правилах ТЦУ зазначено вимогу до 1 травня наступного року надати наступні дані податківцям: відомості про осіб, які купували або продавали платнику податків «біржову» продукцію; значення рентабельності цих учасників.

Передавати інформацію необхідно до зазначеного терміну, не варто чекати запиту податківців. В іншому випадку співробітники податкової служби на свій розсуд зафіксують ціну, застосувавши метод порівняльної вартості за своїми джерелами інформації. Не запобігає ТЦУ-ризикам і факт, коли підприємство дає прибуток, але не відстежує рентабельність відповідно до окремих контрольованих операцій.

Правила ТЦУ визначають розрахунок рентабельності для окремих контрольованих операцій. Тобто навіть високий прибуток не є гарантією виключення збитковості окремих угод. Бізнес, який частіше стикається з таким явищем – сільське господарство, IT, туризм, дослідження ринку і / або операції, які не належать до основного бізнесу компанії.

Платник податків, який має річний оборот загального доходу понад 150 млн. грн. за рік і операції з окремим нерезидентом загальною річною сумою понад 10 млн. грн. повинен застосовувати систему моніторингу актуальності питань з трансфертного ціноутворення. Якщо цього не зробити, підуть штрафи, сплата яких за нормами ПКУ не рятує від зобов’язань підготовки ТЦУ-Документації.

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ