Опубліковано: 05.05.2020

Оновлено: 10.02.2021

 

ОЗНАКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

 1. Річний дохід платника податків за будь-який вид діяльності у 2020 році, який визначений правилами бух. обліку повинен бути більше 150 000 000 грн, за вирахуванням непрямих податків:
 • чистий дохід від реалізації продукції;
 • інші операційні доходи;
 • прибуток від участі в капіталі;
 • інші фінансові доходи;
 • інші доходи.

Підприємствам, у яких за минулий рік були курсові різниці від перерахунку фінансів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність, варто не забувати, що прибуток від операційної та неопераційної курсової різниці береться до уваги для обчислення річного доходу (150 000 000 грн).

22 13
Buhgalter 2

2.Кількість господарських операцій платника податків за 2020 рік з кожним контрагентом, який вказаний у ст. 39 ПКУ, має бути більше 10 000 000 грн, за вирахуванням непрямих податків.

 Щоб визначити кількість контрольованих операцій у розрізі контрагентів, береться до уваги загальна кількість (сума) госп. операцій як по реалізації, так і з купівлі товарів / послуг з окремими контрагентами. Операції, які виступають господарськими для цілей трансфертного ціноутворення, вказані в ст. 39 ПКУ.

Виявляючи вартісний критерій контрольованих операцій (10 000 000 грн) з контрагентами за минулий рік, платники податків з упевненістю можуть вважати, що обсяг дивідендів у грошовому еквіваленті, які нараховуються / сплачуються ними на користь нерезидентів в 2020 році, не виступає контрольованими операціями та не беруться до уваги при виявленні даного вартісного критерію.

Більш того, щоб визначити кількість контрольованих операцій з контрагентом, не беруться до уваги курсові різниці від перерахунку фінансів в іноземній валюті та інших монетарних статей щодо операційної діяльності.

Важливо!

Щоб господарські операції платника податків були визнані контрольованими, потрібно два вартісних критерії – річний дохід і обсяг операцій з контрагентами. Крім того, вони повинні бути виконані одночасно.

3. Контрагент платника податків та господарська операція повинні відповідати будь-яким критеріям, зазначеним у ст. 39 ПКУ.

Це такі критерії:

 • контрагент-нерезидент виступає пов’язаною особою з платником податків;
 • зовнішньоекономічна господарська операція платника податків щодо реалізації / або купівлі товарів (послуг) виконувалася за участю комісіонера-нерезидента;
 • контрагент-нерезидент, зареєстрований у державі, яка перебувала серед переліку держав, що відповідають критеріям, встановленим у ст. 39 ПКУ, або контрагент-нерезидент виступає резидентом даних держав;
 • контрагент-нерезидент зареєстрований в організаційно-правовій формі, що входить до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, що не сплачують податок на прибуток, у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, і не виступають податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи;
 • господарські операції (внутрішньогосподарські розрахунки), які здійснюються між нерезидентом і його постійним представництвом у нашій країні.
be6e0e284cedf80cc4c2916c152a0e4f
post 5a6caf4f6724f

Висновок

 Звіт по контрольованим операціям повинні подавати всі платники податків, прибуток яких за рік від будь-якої діяльності склав понад 150 000 000 грн і кількість господарських операцій з будь-якими контрагентами-нерезидентами, прописаними в ст. 39 ПКУ – понад 10 000 000 грн. Також це стосується постійних представництв нерезидентів, кількість операцій яких у минулому році була понад 10 000 000 грн.

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон №361).

Норми закону №361 посилюють вимоги щодо розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи та є актуальними як для національних суб’єктів підприємницької діяльності, так і для іноземних інвесторів.

Кінцевий бенефіціарний власник – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Кінцевим бенефіціарним  власником також є особа, яка має можливість впливати шляхом прямого або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з пов’язаними фізичними та/ або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі понад 25 % статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника, може стати підставою для ідентифікації об’єкту контролю за трансфертним ціноутворенням. Адже, відповідно до п. п. 39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 39.2                          ст. 39 Податкового кодексу України та у разі виконання вартісних критеріїв, контрольованими є господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами. Відповідно до п. 14.1.159 ст. 14 Податкового кодексу України юридичні особи визнаються пов’язаними, в тому числі якщо у них один кінцевий бенефіціарний власник.

 

Норми закону  №361 зобов’язують юридичних осіб, які були зареєстровані в тому числі до набрання чинності даного Закону:

– подавати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності;

– підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її;

– повідомляти державного реєстратора про будь-які зміни у відомостях про юридичну особу протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення;

– подавати державному реєстратору документи, що підтверджують  зміни.

 

У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повторно направляє відкориговані відомості в порядку, передбаченому цим Законом.

 

Крім того, з набранням чинності Закону №361 для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника потрібно щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подавати пакет документів, а саме:

 

– заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

– структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.

 

Інформація про кінцевого бенефіціара юридичної особи не подається, якщо у юридичної особи усі засновники – фізичні особи є бенефіціарами.

 

Звільняються від подачі інформації про бенефіціарних власників:

– громадські формування; адвокатські об’єднання;

– торгово-промислові палати; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;

– релігійні організації; державні та комунальні підприємства;

– державні органи, органи місцевого самоврядування  та їх асоціації.

 

За порушення вимог Закону №361 юридичні особи будуть притягатись до відповідальності, зокрема:

– за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи накладатиметься штраф на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), у розмірі від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян” (від 17 тис грн. до 51 тис грн.);

– за подання державному реєстратору завідомо неправдивих відомостей в документах, які подаються юридично особою при проведенні державної реєстрації – застосовуватиметься кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 5000 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 000 до 136 000 грн.), або арешт від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ