Опубліковано: 01.04.2020

Оновлено: 18.08.2020

Трирівнева структура звітності з трансфертного ціноутворення

В податкове законодавство України Законопроектом №1210 внесено зміни щодо подання звітності про контрольовані операції.
Зокрема, платники податків, окрім звіту про контрольовані операції зобов’язані до 1 жовтня року, що настає за звітним подавати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Дане повідомлення подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній має містити:
• дані щодо материнської компанії;
• дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником Групи на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній;
• дату останнього для фінансового року для консолідованої звітності;
• інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу Групи за рік, що передує звітному.

Також зміни законопроекту №1210 запроваджують трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення:

1) Документація з трансфертного ціноутворення (локальний файл) має містити:
• дані про особу, яка є стороною контрольованої операції та пов’язаних осіб платника податків:
• контрагента контрольованих операцій;
• фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків;
• осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 25 і більше відсотків;
• осіб корпоративними правами яких у розмірі 25 і більше відсотків безпосередньо (опосередковано) володіє платник податків.
• якщо платник податків входить до міжнародної групи компаній документація повинна містити:
• копії істотних внутрішньогрупових угод, що впливають на ціноутворення в контрольованих операціях;
• копії договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз’яснень компетентних органів держав (територій), в підготовці яких не брав участь центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику;
• копію аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період.

2) Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) – подається платником податків, який входить до складу міжнародної групи компаній, річний дохід якої дорівнює або перевищує еквівалент 50 млн. євро.

Документація подається протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту, але не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік – не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року.

Запит контролюючого органу до платників податків про подання глобальної документації з трансфертного ціноутворення вперше будуть застосовуватись щодо фінансового року, який закінчиться у 2021 році.

Глобальна документація з трансфертного ціноутворення має містити інформацію про:
• організаційну структуру Групи (у вигляді графічної схеми);
• загальний опис діяльності Групи;
• нематеріальні активи, які використовуються Групою;
• фінансову діяльність Групи;
• консолідовану фінансову звітність;
• перелік і опис односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення.

3) Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (country-by-country reporting) – подається коли сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, перевищує еквівалент 750 млн. євро та за наявності однієї з обставин:
• платник податків є материнською компанією Групи;
• платник податків уповноважений материнською компанією на подання звіту у розрізі країн Групи;
• материнська компанії не подає звіт тане уповноважує іншого учасника Групи на подання;
• між Україною та іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії підписано договір про обмін податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами.

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній складається за фінансовий рік та повинен містити інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, а саме:
• назву держави (території) реєстрації;
• загальну суму доходів (виручки), у тому числі з розбивкою на окремі угоди;
• суму нарахованого та сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку);
• розмір статутного капіталу;
• суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку;
• чисельність працівників;
• балансову вартість матеріальних активів;
• основні види діяльності, що здійснюються учасниками Групи.

Термін подання звіту: протягом 12 місяців після закінчення фінансового року. Подання платниками податків цього звіту вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році.

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ